Wniosek do Programu SBA 9

0%

 • Szanowni Liderzy i Liderki organizacji społecznych,

  Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Programu SBA na stronie

  http://www.valores.pl/social-business-accelerator/o-sba/

  oraz z zasadami uczestnictwa w Programie, które są zamieszczone na końcu tej ankiety.

  Prosimy o zwięzłe i konkretne odpowiedzi na pytania. 

  W przypadku wątpliwości, proszę o kontakt mailowy: agnieszka.borek@valores.pl

  pozdrawiam

  Agnieszka Borek

  Koordynatorka Programu SBA

   

 • Ogólne informacje o organizacji.

 • Misja organizacji i cele, które organizacja obecnie realizuje

 • Kluczowe grupy, do których organizacja kieruje swoje działania

  Jeśli kluczowych grup jest więcej, prosimy wypełnić poniższe tabele osobno dla każdej z nich.

 • GRUPA PIERWSZA

 • DRUGA GRUPA

  Proszę wypełnić, jeśli organizacja ma więcej niż jedną kluczową grupę odbiorców.
 • TRZECIA GRUPA

  Proszę wypełnić jeśli organizacja ma więcej niż dwie kluczowe grupy odbiorców.
 • Plany na przyszłość

 • Jakie są plany rozwoju organizacji na najbliższe 2-3 lata? Co organizacja chce osiągnąć i co jest jej do tego potrzebne? *

 • Jak w realizacji tych planów może pomóc udział w Programie SBA? W czym może pomóc mentor? Proszę opisać 2 – 3 główne wyzwania/cele organizacji, które chciałaby przepracować z mentorem. *

 • Informacje o sytuacji organizacji

 • Liczba pracowników i współpracowników pracujących obecnie na stałe (etat, część etatu, długoterminowe umowy-cywilnoprawne na min. pół roku) *

  q
 • Liczba wolontariuszy regularnie współpracujących (min. kilka razy w miesiącu) *

  q
 • Ile godzin średnio miesięcznie przepracowują wszyscy pracownicy ma rzecz organizacji (stan uwzględniający ostatnie 6 miesięcy)? *

  q
 • Ile godzin średnio miesięcznie przepracowuje na rzecz organizacji lider/ka w zakresie działań merytorycznych (stan uwzględniający ostatnie 6 miesięcy)? *

  q
 • Ile godzin średnio miesięcznie przepracowuje na rzecz organizacji lider w zakresie zarządzania organizacją (stan uwzględniający ostatnie 6 miesięcy)? *

  q
 • Jaki był budżet organizacji w 2019 roku *

 • Jaki jest planowany budżet na 2020 rok? *

 • Informacje końcowe

 • W tym miejscu możecie wpisać dodatkowe informacje, które uważacie za ważne z perspektywy aplikowania do SBA, a których nie przedstawiliście w niniejszym wniosku. *

 • Czy lider organizacji deklaruje, że może przyjeżdżać na spotkania z mentorem do Warszawy raz w miesiącu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy akceptuje Pan/i zasady uczestnictwa w Programie SBA 8? *

  Prosimy o zapoznaie się z zasadmi uczestnictwa, zamieszczonymi poniżej.

  Akceptacja zasad jest warunkiem rozpatrywania wniosku.

   

  Zasady uczestnictwa w programie PSIK Social Business Accelerator 9


  1. Czas trwania edycji 8 Programu: wrzesień 2020 – czerwiec 2021.

  2. Relacje między liderami organizacji społecznych, ich zespołami i PSIK oparte są na wzajemnym zaufaniu i najlepszych intencjach w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami. W związku z tym obaj partnerzy są otwarci na konstruktywne i krytyczne informacje zwrotne dotyczące efektywności ich działań. Ponadto, członkowie PSIK i osoby reprezentujące organizację społeczną wyrażają zgodę na traktowanie przypisanych zadań jako osobistych zobowiązań i nie będą delegować innych osób do udziału w zaplanowanych spotkaniach, o ile nie będzie tego wymagać charakter współpracy.

  3. Członkowie PSIK mogą angażować Associate PSIK Members na zasadach wsparcia pro-bono jeśli w ramach współpracy zaistnieje taka potrzeba.

  4. Minimalny czas trwania program to 10 miesięcy/10 spotkań oraz okresowe raportowanie dot. postępów prac oraz ewentualnego wsparcia w przypadku jakichkolwiek trudności we współpracy.

  5. Strony uzgodnią częstotliwość i miejsce spotkań. Zalecamy aby członkowie PSIK odwiedzili organizacje, z którym będą współpracowali oraz zapoznali się z ich działaniami i zespołem.


  6. Bazując na dostarczonych informacjach dot. organizacji społecznych, zalecamy rozpoczęcie współpracy od:
  • określenia głównych wyzwań i barier w zwiększaniu skuteczności i oddziaływania społecznego organizacji;
  • generowania rozwiązań i ustawiania priorytetów w celu likwidacji tych barier;
  • do trzeciego spotkania partnerzy powinni mieć ustalone cele, które chcą osiągnąć przez kolejne 8 miesięcy.

  7. Tematy współpracy mogą dotyczyć głównych wyzwań organizacji w nst. obszarach: strategia rozwoju i trwałość działania, pozyskiwanie funduszy, generowanie dochodów, biznes plan działalności gospodarczej, marketing, rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie marką i produktem, nowe struktury organizacyjne i finansów, zarządzanie sukcesją w organizacji i inne.

  8. Poza systematycznymi indywidualnymi spotkaniami z mentorem, liderzy są zobowiązani do:
  • pierwszego wspólnego spotkania z mentorem – nie później niż wrzesień 2020;
  • ustalenia celów współpracy z mentorem – do końca grudnia 2020;

  • wypełnienia ankiety monitorującej realizację Programu – I połowa stycznia 2021.
  • udziału we wspólnym spotkanie uczestników programu – luty/marzec 2021

  • wypełnienia ankiety ewaluacyjnej – czerwiec 2020.
  • udziału w spotkaniu podsumowującym współpracę w programie – wrzesień 2021.

  9. Członkowie PSIK mogą zapewnić pomoc w nadaniu struktury nowym pomysłom i rozwiązaniom oraz w zwiększaniu ich efektywności (np. w rozwoju modelu biznesowego). Mogą również wskazywać na potencjalne zagrożenia, rozpoznawać ukryte możliwości rozwoju oraz wspierać w poszukiwaniu rozwiązań. W miarę możliwości mogą dzielić się znajomościami i kontaktami.

  10. Członkowie PSIK nie będą prowadzić działań operacyjnych. Członkowie PSIK nie będą kierować projektami i uczestniczyć w działaniach na poziomie mikro-zarządzania. Członkowie PSIK, o ile obie strony nie uzgodnią inaczej, nie będą angażować się w bezpośrednią działalność organizacji, które wspierają.

  11. Członkowie PSIK nie ponoszą odpowiedzialności za wdrożenie i rezultaty rozwiązań wprowadzonych w trakcie trwania programu współpracy.

  12. Obie strony zobowiązują się do traktowania wszystkich otrzymywanych i udostępnianych informacji, jako poufnych i żadna ze stron nie będzie ujawniać tych informacji osobom trzecim spoza PSIK, o ile, w celu oceny efektywności programu i jego dalszego rozwoju, obie strony nie postanowią inaczej.

  13. Członkowie PSIK i reprezentanci organizacji społecznych wyrażają zgodę na dzielenie się opiniami dotyczącymi programu zarówno podczas współpracy jak i po jej zakończeniu w celu ulepszenia programu w przyszłości.

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...